قانون تبلیغات انتخاباتی مجلس

در فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مربوط به تبلیغات انتخاباتی به بایدها و نبایدها تبلیغات انتخاباتی اشاره شده است.
بر اساس ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
در ماده ۵۷ نیز استفاده از هر گونه پلاکارد، پوستر، دیوار نویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع است و متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می گردند.
در تبصره ۱ ماده ۵۷ نیز تاکید شده است که اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد.
تبصره ۲ این ماده نیز اعلام می کند که نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می باشد و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگی نامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع ۱۰ در ۱۵ مجاز می باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز است.
تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپ خانه ها مستوجب مجازات مندرج در این ماده خواهد بود.
در ماده ۵۸ نیز آمده است: هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می شود.
در ماده ۵۹ انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارت­خانه ها، ادارات، شرکت­های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع اعلام شده و مرتکب مجرم شناخته می شود.
در تبصره ۱ این ماده نیز تاکید شده است: مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است ، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می باشند.
بر اساس تبصره ۲ نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها ، وزارتخانه ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده ، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
بر اساس ماده ۶۰ اعضای هیأت های اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.
در ماده ۶۱ نیز هرگونه الصاق و نصب اعلامیه ، عکس ، پوستر ، بنر و پارچه های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع اعلام شده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفین را جلب و به مقامات قضایی تحویل نمایند و استنکاف از این وظیفه جرم محسوب می شود.
بر اساس ماده ۶۲ هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحاء گردد.
در ماده ۶۳ نیز تصریح شده که ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخش ها، شهرها و شهرستان ها دایر می گردد در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی می تواند دایر گردد. در مواردی که یک منطقه ، چند عنوان از عناوین فوق الذکر را داشته باشد در حکم یک عنوان می باشد.
بر اساس تبصره ۱ این ماده ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت های تبلیغاتی نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد.
و تبصره ۲ نیز تاکید دارد که تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است.
بر اساس ماده ۶۴ قانون انتخابات مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات است.
در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر کند.
بر اساس ماده ۶۵، داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.

 

مروری بر حقوق نامزدها در دوره تبلیغات انتخابات در دهمین انتخابات مجلس
آغاز فعالیت تبلیغات نامزدها روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ است.
پایان زمان تبلیغات انتخاباتی نامزدها ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۶ است.
ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخش ها (اعم از اینکه مرکز بخش، شهر یا روستا باشد)، شهرها و شهرستانها، به تفکیک برادران و خواهران دایر می شود.
در شهرهای بزرگ، می توان در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی دایر نمود.(موضوع مشمول نواحی شهرداری نمی شود.)
در مواردی که یک منطقه، چند عنوان از عناوین فوق الذکر را ( مثل مراکز شهرستانها که هم مرکز بخش و هم مرکز شهرستان می باشند) داشته باشد، در حکم یک عنوان می باشد.
ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها، در آن ساماندهی و انجام می شود. الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی در مکانهایی که توسط شهرداری ها یا دهیاری ها تعیین شده است.
چاپ و استفاده از عکس صرفاً محدود به زندگی نامه، جزوه، بروشور، کارت و تراکت بوده و قطع آن حداکثر۱۰*۱۵ سانتی متر می باشد.
زندگی نامه و جزوه هر نوع مطلب مجاز تبلیغاتی است که به صورت دفتر یا کتاب منتشر شده اندازه صفحات آن نباید از ۱۵در۲۰ سانتی متر تجاوز نماید.
اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها و یا استفاده از نظر ایشان در تبلیغات داوطلب به شرطی که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرایی شده باشد.
ایراد سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان.
اعلام و مطرح نمودن شایستگی های داوطلبان توسط هواداران در چارچوب قانون.
درج نظر اقشار، مجامع و گروه ها ی هر حوزه انتخابیه مبنی بر حمایت ایشان از کاندیدای معین، در صورتی که قبلاً بصورت کتبی به نامزد مربوطه اعلام شده باشد.
نصب تابلو در محل ستاد انتخاباتی نامزد به منظور مشخص کردن آن.
نصب بنر و پارچه در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها به تفکیک برداران و خواهران اشکال ندارد.
انجام تبلیغات به صورت مشترک توسط نامزدهای انتخاباتی.
نصب و استفاده از بلندگو، ویدئو پروژکتور و تلویزیونهای تبلیغاتی و …. صرفاً در داخل ستاد تبلیغاتی نامزد و محل سخنرانی وی.
ارسال پیامک با رعایت سایر ضوابط مربوطه.
مصونیت نامزد از هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی توسط عموم.