به گزارش هیوا نیوز: در بخشی از این بیانیه آمده است: هم اینک که تقدیر الهی بر تدبیر اینجانب فایق آمد و مصلحت الهی بە عدم ادامە کارزار انتخاباتی برای اینجانب رقم خورد، بر خود لازم می‌دانم کە از تمام کسانی که با دعوت، تشویق و حمایت خود، تمایلی به حضور بنده در رقابت های انتخاباتی داشتند در اکثر نقاط کشور کە در این مدت اینجانب را بە انحای مختلف مورد محبت و همراهی قرار دادند، کمال تشکر و قدردانی را داشتە باشم.
در ادامه این بیانیه آمده است: هدف اینجانب جمع آمدن برای همفکری هم اندیشان، جهت بررسی چالش ها، موانع، مخاطرات، مزیت ها، توانمندی های واقعی و شناسایی و ارایه راه کارهای عملی، رشد و توسعه استان و تاثیر گذاری در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های ملی و منطقه ای و استانی و بهره گیری از سرمایه و ظرفیت های خوب و مغفول مانده نیروی انسانی و حضور پرشور و هدفمند در انتخابات برای برون رفت از وضعیت ناگوار فعلی به موقعیت بهتر در مسند قانون گذاری بود.
صمدی در ادامه بیانیه خود آورده است: اگر چە برای اینجانب و برخی دیگر از کاندیداهای محترم توفیق ادامه حضور در این عرصه امکانپذیر نشد، اما قطعا با استفاده از اختیارات شهروندی در جهت انتخاب اصلح، بە طریق اولی، برای سایر کاندیداهای محترمی کە در صحنە انتخابات باقی ماندەاند، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
این بیانیه می افزاید: از همە عزیزانی کە قصد یاری اینجانب را داشتەاند، ضمن سپاس گذاری درخواست می نمایم در صورت تمایل بە نامزدهای توانا و شایسته، آگاهانه کمک نمایند تا زمینە حضور و تعیین وزن سیاسی و اجتماعی، در این دورە و ادوار آتی فراهم آید تا بدین وسیله با یاری خدا نشان دهیم ما خواهان مشارکت و مسئولیت پذیری حداکثری در تمام سطوح ملی و محلی در کشور بودە و هستیم و خواهیم بود و در جهت پایدار نمودن دو حرکت سالم و گفتمان اصلاحی، تحول خواهی و توسعه محوری و مطالبه جویی، در چهارچوب قانون کوشش خواهیم کرد.
در ادامه این متن همچنین آمده است: در این راستا، اینجانب کماکان در تمام انتخابات ها با همین رویکرد بە عنوان نمادی از رفتار و منش دموکراسی خواهی اصلاح طلبانه بە عنوان عضوی از جامعه مدنی فعال خواهم بود تا تمرین پروسە گام بە گام مشارکت در تحقق حق تعیین سرنوشت خود بە دست خودمان را به منصه ظهور برسانیم.