ارزیابی دولت از عملکرد سه ماه اول سال ۹۵ بانک ها درکردستان نشان می دهد که روند وجهت عمومی عملکرد بانک ها دراستان «حمایت از سرمایه گذاری درکردستان» بوده است. دراین ارزیابی عملکرد بانک کشاورزی کردستان به نسبت دیگر بانک های فعال درکردستان درحوزه حمایت از«سرمایه گذاری» شاخص تر و موفق تر ارزیابی شده است.

Hosain firozi 288x192 رویکرد بانک‌ها حمایت از سرمایه‌گذاری استمعاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان می گوید که مسئولیت بانک ها درکردستان درحمایت از سرمایه گذاران از دیگر استانها خطیرتر است. چه اینکه به گفته حسین فیروزی، مدیران بانک ها هراندازه منابع بانکی را به تولید واشتغال سوق دهند، نقش آنها درامورتوسعه ای و زیربنایی استان برجسته تر است.

او تایید کرد کار آفرینان وصاحبان ایده در کردستان متاسفانه از بنیه مالی قوی برخوردار نیستند واین موضوع اهمیت حمایت بانک ها از تولید واشتغال وتامین منابع مورد نیاز آفرینان را دوچندان می کند.

 

 

*رشد ۲۲درصدی منابع

این مقام ارشد اقتصادی تایید کرد تازه ترین ارزیابی عملکرد بانک های کردستان نشان می دهد که منابع وسپرده گذاری دربانک های استان درسه ماهه اول سالجاری از رشدی معادل ۲۲و چهاردهم درصد برخوردار شده ومنابع بانکی به بیش از۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

این گزارش نشان می دهد که درسه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۴، بانک های ملی، ملت و کشاورزی به

ترتیب با ۱۹ و۷ دهم درصد، ۱۶ و۳ دهم درصد و۱۱و۶ دهم درصد درصدرعملکرد بانک های استان درجذب منابع بانکی درکردستان قرار گرفته اند. بیشترین منابع جذب شده دراین مدت، سپرده های کوتاه مدت بوده است.

 

 

*رشد ۲۵ درصدی مصارف

اما درحالی که رشد منابع کمی بیش از۲۲ درصد رانشان می دهد، که رشد مصارف نیز درسه ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ به میزان ۲۵ ویک دهم درصد گزارش شده است. رشدی که ازنظر فیروزی معاون استاندار کردستان « توجه مدیران بانک ها به سرمایه گذاری» از آن برداشت می شود.

برپایه این گزارش، درسه ماهه اول سال ۹۵ به نسبت مدت مشابه بیشترین مصارف دربانک های کشاورزی، ملی ومسکن به ترتیب با ۲۳ و۴ دهم درصد، ۱۹ ونیم درصد و۱۵ و۳ دهم درصد اعلام شده است. درصدی از رشد دربانک کشاورزی که قدردانی مسئولان دولتی درکردستان را درپی آورده وازنظر آنان این بانک درجای اول حمایت از سرمایه گذاری دراستان شناخته شده است.

 

 

*خدمات وبازرگانی پیشتاز بهره مندی از تسهیلات

درسه اول سال ۹۵ کردستانی ها دربخش خدمات وبازرگانی بیشترین تسهیلات را دریافت کرده اند. این بخش با ثبت رکورد۳۷ و یک دهم درصد پیشتاز مصرف تسهیلات دراستان است. بخش صنعت ومعدن با هفت ونیم درصد کمترین حجم تسهیلات را به خود اختصاص داده است. اما درهمین مدت حدود۲۲درصد تسهیلات سه ماه اول ۹۵ بانک های استان به بخش کشاورزی داده شده است.

 

 

*مطالبات معوق

ارزیابی های سه ماهه اول سال۹۵ نشان می دهد که نسبت مانده کل مطالبات ومعوق سررسید گذشته ومشکوک الوصول به مصارف ۷ و۴ دهم درصد بوه ونسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷ و۸ دهم درصد بوده ۴ دهم درصد بهبود نشان می دهد. به مفهوم روشن تر، مجموع مطالبات نسبت به مصارف درسه ماهه اول سال ۹۵ کاهش یافته و مشتریان بانک ها خوش حساب تربا بانک ها تعامل داشته اند. دراین گزارش، تا پایان خردادماه ۹۵مجموع مطالبات معوق وسررسید بانک های فعال درکردستان ۳۳۰میلیارد تومان برآورد شده است.

 

 

*پرداخت بیشترین وکمترین مصارف

فیروزی همچنین تایید کرد که بانک های ملی، سپه وملت در سه ماه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشترین رشد مصارف را داشته اند. درهمین مدت بانک های تجارت و پست بانک کمترین پرداخت تسهیلات نسبت به همین مدت درسال ۹۴ را تجربه کرده اند.

 

 

* بیشترین وکمترین جذب منابع

اما گزارش عملکرد سه ماهه اول سال ۹۵ نشان می دهد بانک های توسعه تعاون، کشاورزی و مسکن نسبت به سه ماه اول سال ۹۴ بیشترین رشد جذب منابع درکردستان را تجربه کرده اند. دراین مدت بانک تجارت وپست بانک هم کمترین رشد منابع  استان را از آن خود کرده اند.