Kaveh Asadi منشور حقوق شهروندی و تقویت ظرفیت‌های قانون اساسیکاوه اسدی: شاید بتوان به جرأت گفت بانگ آزادی و دفاع از حقوق انسان‌ها به دوره‌ای خاص برنمی‌گردد و داستان تقدیس شده دفاع از آزادی و بنیان‌های حقوق انسان را در تمام نوشته‌های دانشمندان و حکیمان قرون متمادی بشر بتوان دید. این مهم در دوران معاصر به‌خصوص دفاع از کرامت و ارزش انسانی به عنوان یکی از حیاتی‌ترین و مهم‌ترین رویکردهای سیاسی و معنوی و عامل اصلی در بیداری وخیزش توده های مردم بر علیه حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری بسط و گسترش یافته است و ملت‌ها در آرزوی دست یافتن به این ارزش‌های والای انسانی مدام به تولید فکر و اندیشه و اسناد مکتوب پرداخته‌اند.

به همین دلیل توجه فزاینده‌ای به حقوق بشر و حقوق شهروندان در سطح ملی وبین‌المللی با محوریت انسان و جوامع انسانی در چند دهه‌ی اخیر شکل گرفت و تلاش و تکاپوی وسیعی در تمام جوامع جهت اسقرار و ارتقاء مفاهیم انسانی و تأسیس نهاهای ملی وجهانی برای ترویج و تثبیت منابع حول محور حقوق بشر وحقوق شهروندان شکل گرفت .

در واقع زمانی می‌توان این مفاهیم مهم و بنیادی را در عمل پیاده نمود و آنها را منقش به نقش ویژه و با اهمیت در جامعه نمود که با اهتمام دولت‌ها و قدرت‌های حاکم این موازین در سطح ملی پذیرفته شده و در قالب قوانین مدون قابلیت اجرایی پیدا کنند.

منشور حقوق شهروندی که اخیراً توسط رییس جمهوری اسلامی ایران تنظیم، تنسیق و انتشار یافته را می‌توان از این زاویه مهم تبیین نمود. در حقیقت این موضوع یک گام مثبت و رو به جلو در فرآیند پذیرش حقوق شهروندان بر پایه حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی می‌باشد.

بر اساس این رهیافت قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر پایه احترام به کرامت و ارزش والای انسان و محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی ،تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم‌سالاری بنیان نهاده شده است یک سند بالادستی و ویژه است و در مقابل آن منشور حقوق شهروندی یک سند پایان دستی است که می‌تواند نقش راهنما وتفسیر متنوع از این میثاق ملی باشد.

منشور شهروندی ابعاد گوناگون و متنوعی را در بر می‌گیرد و التزام به آن در بدنه دولت می‌تواند شروع خوب و ارزشمندی باشد. به همین دلیل می‌بایست انتشار آن را از زاویه مثبت و توجه ویژه دولت به حقوق ملت دید و امیدوار بود که در آینده ضمانت اجرایی مقدر و محکمی نیز در جهت عملیاتی و مدون کردن آن به تصویب برسد.

 

* وکیل پایه یک دادگستری