بهرام نصراللهی زاده در دوازدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که ظهر چهارشنبه در سنندج تشکیل شد، با اشاره به اینکه در همه حوزه ها برخی پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور وجود دارد که برای آنها برش استانی تعریف شده است، گفت: روند اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در این ستاد بصورت مستمر پیگیری و میزان تحقق آنها ارزیابی می شود و همچنین موانع احتمالی تحقق بعضی پروژه ها احصا و برای پیگیری به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور اعلام می گردد.
وی افزود: در این جلسه پروژه های حوزه وزارت نیرو از جمله شرکت آب منطقه ای کردستان، شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی و شرکت توزیع نیروی برق استان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان کردستان گفت: موضوع دیگری که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت پروژه های حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود و تمامی پروژه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر اساس مصوبه ستاد باید در سال ۹۵ اجرایی شود.
نصراللهی زاده گفت: بهره برداری از پنج هتل در برش استانی برنامه اقتصاد مقاومتی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری وجود دارد که سه واحد از این هتلها در استان تاکنون به بهره برداری رسیده و دو هتل دیگر نیز تا پایان سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: در حوزه شرکت آب منطقه ای کردستان افتتاح سه سد استان در حوزه آبهای مرزی و غیر مرزی تا پایان سال جزو مصوبات ستاد فرماندهی بوده که عملیات احداث دو سد طبق برنامه در حال پیشرفت است و یکی از این سدها محدودیت منابع اعتباری دارد که تخصیص منابع مالی آن در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور پیگیری خواهد شد.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: در مجموع همه پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بررسی و موانع انجام یا اجرای آنها توسط دبیرخانه ستاد و دستگاه مربوطه پیگیری خواهد شد.
وی گفت: در پایان اسفند ماه ارزیابی جامع و دقیق از این پروژه ها و مصوبات در بخشهای مختلف ارائه می شود.