ejlal چرا حکومت‌های غیر دموکراتیک ناپایدارنداجلال قوامی: ۱- اصول دموکراسی را اگر تفکیک قوا، حکومت اکثریت، برابری حقوقی و سیاسی افراد، حاکمیت مردم، متغیر بودن قدرت، انتخابی بودن مقامات، مشارکت مستمر در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اصالت عقل فرد در فرآیند مصلحت اندیشی پیرامون زندگی خویش بدانیم، امروزه در هر جامعه‌ای این اصول مورد پذیرش  و خواست همگانی می‌باشند و معدود حاکمیت‌های غیر دموکراتیک بر جا مانده نیز ناچار از تغییر و تحول در جهت پذیرش اصول دموکراسی هستند، چرا که افول و ناپایداری آنها حتمی خواهد بود.

۲- دخالت در حوزه خصوصی، اعتقادی، اقتصادی و… از  ویژگی‌های حکومت‌های اقتدارطلب غیر دموکراتیک است. این نوع دخالت‌ها امروز مورد اعتراض شهروندان بوده و اینگونه حکومت‌ها دیگر نمی‌توانند جامعه‌ای را که شهروندانش از این سیاست‌ها رویگردان هستند، اداره و مدیریت کنند.

۳- در حاکمیت مطلقه و غیر دموکراتیک رسانه‌ها آزاد و مستقل نیستند و اطلاع‌رسانی کنترل شده و در جهت خواست حاکمیت می‌باشد.

در این شرایط مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری در اختیار و کنترل حاکمیت اقلیت قرار دارند، پس نظارت بر رفتارها و عملکرد سیاسی و اقتصادی مقامات  و مدیریت کلان کشور غیر ممکن است و در نتیجه این نوع سیستم‌ها همواره در وضعیت بحران قرار دارند که این شرایط بحرانی به بی اعتمادی عمومی نسبت به حاکمیت می انجامد.

۴- حاکمیت های غیر دموکراتیک غیر از بحران ناکارآمدی به تدریج با بحران مشروعیت هم در سطح داخلی وهم در سطح بین المللی نیز روبرو می‌شوند. کم رنگ شدن و کاهش میزان همراهی شهروندان با شعارها و ایدئولوژی حاکم، دیگر معضل این نوع حکومت‌هاست.

۵- واقعیت آن است که حکومت‌های غیر دموکراتیک نسبت به گذشته به شدت در اقلیت قرار گرفته‌اند، بنابراین رفتارهای سیاسی، اجتماعی این نوع حکومت‌ها در زمینه نابرابری سیاسی و حقوقی شهروندان و نقض حقوق بشر، همواره مورد اعتراض نهادها و مجامع بین‌المللی است و در وضعیت فشار و انزوا قرار گرفته‌اند.

۶- برخی دموکراسی را محصول حاکمیت و گسترش اررش‌های غربی می‌دانند، هر چند تا کنون مدلی کارآمد و مشروعیت‌آور به عنوان آلترناتیو دموکراسی ارایه نداده‌اند و خواهان رویگردانی مردم از دموکراسی هستند.

واقعیت آن است که کار آمد بودن اصول دموکراسی و رویکرد واقعی به حقوق فردی در نظام‌های دموکراتیک غیرقابل کتمان است.

در حکومت‌های غیر دموکراتیک آنچه به عنوان ساختار حکومتی ارایه شده و بر آن تاکید می‌شود همواره با بحران‌های ناکارآمدی و مشروعیت مواجه است. بنابراین طرح این نوع مدل حکومتی با توجه به کوتاه بودن عمرشان فقط بر شگفتی‌های حکومت‌های مطلقه می‌افزاید!!