Omid Azizian اصلاح‌طلبی، ترمیم‌کننده شکاف‌ها نه دلالی سیاسیامید عزیزیان: یکی از اهداف رفرم گرایی در یک نظام سیاسی ترمیم شکافهای موجود در نظام است. جریان های معتقد به اصلاحات با مطالعه دقیق تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و سپس شناسایی کاستی ها، کانون های اصلی منجر به شکاف ها را شناسایی می کنند و طی یک برنامه ی مدون و به منظور تقویت نظام سیاسی در صدد ترمیم شکاف ها وارد عمل خواهند شد.
شکاف ممکن است؛ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … باشد، که شاخه دانشگاهی یا آکادمیک جریان معتقد به تغییر پس از مطالعه دقیق علل بروز شکاف و سپس راه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آن، شاخه اجرایی را در جریان گذاشته تا از طریق راه های قانونی و در صورت نیاز رایزنی با کانون های قدرت و همه بازیگران حاضر در صحنه سیاست، برنامه تدوین شده را به مرحله اجرا بگذارند.
اصلاحات پروسه ای از بالا به پایین است، یعنی اصلاح طلبان در هرم قدرت حضور دارند و شناسایی شکاف های موجود در نظام سیاسی توسط مراکز آکادمیک، آنها را برای تغییر ترغیب میکند. در مقابل طیف محافظه کار حاضر در قدرت نیز برای حفظ وضع موجود تلاش میکند و شکاف های مورد ادعای رقیب رفرم گرا را تکذیب می کند، یا در صورت پذیرش شکاف های موجود، راه های محافظه کارانه و طولانی مدت را دنبال خواهند کرد و پس از مدتی با تغییر ماهیت اساسی معضل، آن را سر پوش میگذارند و پس از آن تا زمان تقویت شکافها و به تبع خطر تهدید قدرت شان وجود آن را تکذیب می کنند.
جریان ها یا احزاب مدعی اصلاح طلبی اگر شکاف های موجود در نظام سیاسی را شناسایی نکرده باشند و یا مطالعه ای دقیق در مورد علل به وجود آمدن و سپس ترمیم آنها نداشته باشند، پس از طی چند دوره حضور در قدرت شکست خواهند خورد.
نیروهای اجتماعی متضرر از شکاف های فعال موجود که با امید ترمیم کارگزاران مدعی اصلاح به آنها اعتماد کرده اند، پس از ناموفق بودن آن کارگزاران، اعتمادشان سلب خواهد شود و با یأس و ناامیدی یا نظاره گر بازی خواهند بود و یا از طریق نافرمانی مدنی نارضایتی خود را نشان خواهند داد و یا جذب جریان های تحول خواه تری خواهند شد. نافرمانی مدنی به معنای عدم حضور در انتخابات یا در کل عدم مشارکت سیاسی نیست بلکه گاها سکوت و بی تفاوتی سیاسی و یا عدم استقبال از برنامه های نظام از طریق عدم اظهار نظر نیز می تواند به مفهوم نافرمانی مدنی باشد.
نیروهای اجتماعی اگر تصور کنند، کارگزاران مورد اعتمادشان که برای تغییر پا به عرصه گذاشته اند، خود به سان دلالان غرق در سیاست بازی و رانت خواری هستند و جزء در برابر رقیب محافظه کار، توده های مردم در اهداف شان محلی از اعراب ندارند، هرگز در دراز مدت به آنها اعتماد نخواهند کرد.
سلب اعتماد از نیروهای مدعی رفرم، از طریق ریزش آرای جریان رفرم خواه طی چند دوره قابل اندازه گیری است، علاوه بر آن راه های دیگری برای تشخیص کاهش اعتماد وجود دارد که در ادامه به پاره ای از آنها اشاره شده است.
قدرت طلبان بی برنامه، تحت لوای هر جریانی بی تردید نه تنها توان ترمیم شکافهای موجود در سطح یک نظام سیاسی را ندارند، بلکه بیش از پیش آنها را نیز تقویت میکنند.
رانت خواران و دلالان سیاسی پیش قراولان کاشتن بذر ناامیدی در سطح جامعه هستند، حال اگر این دلالان مدعی اصلاح باشند و از این راه بر سریر قدرت نشسته باشند، راه برای تقویت شکاف ها از طریق ناامیدی هرچه بیشتر نیروهای اجتماعی و سیاسی ناراضی در جامعه هموارتر خواهد بود.
نباید فراموش کرد، که عدم ترمیم شکاف های مختلف موجود در یک نظام سیاسی، در دراز مدت بسیار خطرناک خواهد بود، و در صورت تقویت و بهم پیوستن شکافها امکان تهدید جدی نظام سیاسی حاکم دور از انتظار نخواهد بود.