جهت تماس با هیوانیوز می‌توانید از فرم زیر استفاده کنید یا به نشانی: info@hiwanews.ir پیام و مقالات خود را بفرستید.

همچنین کانال روابط عمومی ما را می‌توانید در تلگرام به نشانی sendhiwanews@ جستجو کرده و در صورت لزوم آنجا پیام بفرستید.

در صورت ضرورت در اولین فرصت به شما پاسخ خواهیم داد.

نام

ایمیل

پیام شما